Regulamin sklepu internetowego Tibia.com.pl

§Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§Definicje

Sklep – handlowo-usługowy, internetowy serwis WWW, działający pod adresem internetowym (domeną) www.tibia.com.pl.

Właściciel Sklepu – firma VirGold Mateusz Siewiera z siedzibą w Gościęcicach 145, 57-100 Strzelin, NIP: 9141571732, REGON: 386328827, reprezentowana przez Mateusza Siewierę.

Administrator – Paweł Siewiera, Gościęcice 145, 57-100 Strzelin, Polska – osoba prowadząca działalność operacyjną Sklepu, dostępna pod numerem telefonu: +48 506 018 151 i adresem e-mail: kontakt@tibia.com.pl.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem sklepu umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Właścicielem sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Właścicielem sklepu za pośrednictwem Sklepu.

Gra – gra komputerowa z gatunku MMORPG o nazwie Tibia, dystrybuowana i zarządzana przez niemiecką firmę CipSoft GmbH, wydana 7 stycznia 1997.

Produkt – oferowany w ramach Sklepu przedmiot wirtualny bądź usługa związana z Grą, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Właścicielem sklepu.

Pośrednik płatności – podmiot odpowiedzialny za koordynację przekazywania środków płatniczych, w ramach określonej metody płatności.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 §3 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna Produktów wirtualnych w ramach Gry, prowadzona przez Internet.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jak i składanie Zamówienia nie wymaga rejestracji od Konsumenta, w celu utworzenia konta.
 3. Klient zgadza się na postanowienia Regulaminu składając Zamówienie w ramach Sklepu.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 5. Rodzaje produktów oferowanych w ramach Sklepu to:
  • a. Tibia Gold (wirtualne złoto, środek płatniczy w Grze, wymienialne na Tibia Coins),
  • b. Tibia Coins (wirtualna waluta płatnicza w ramach Store, wymienialna na specjalne usługi w Grze oraz na Tibia Gold).
  • c. Tibia PACC (klucz cyfrowy aktywujący konto premium w grze, które poszerza możliwości gracza).
 6. Produkty oferowane w Sklepie pochodzą z legalnego źródła – od właściciela Gry – firmy CipSoft GmbH.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§4 Zawieranie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz opłaceniu Zamówienia za pomocą systemu płatności oferowanego przez Pośrednika płatności.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, natomiast Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 3. Wysyłka Produktu odbywa się w pełni automatycznie. Jeżeli jednak system jest w danej chwili niesprawny lub występują inne przeszkody uniemożliwiające automatyczną wysyłkę, Administrator jest zobowiązany do ręcznej wysyłki Produktu w czasie do 24h od daty otrzymania Zamówienia.
 4. W przypadku niedotrzymania 24 godzinnego terminu wysyłki Produktu przez Administratora, Klient może negocjować z Administratorem formę rekompensaty za zwłokę lub też odstąpić od Umowy sprzedaży.
 5. O dostarczeniu Produktu w Grze, Klient zostaje poinformowany kolejną wiadomością e-mail z informacją o zrealizowaniu Zamówienia.
 6. Właściciel sklepu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za fakt niedostarczenia Produktu z powodu błędnie podanej przez Klienta nazwy postaci w Grze, w przypadku gdy Produkt w wyniku błędu Klienta trafi do innego gracza.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną do Administratora. Oświadczenie można złożyć zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą, natomiast Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Właściciel sklepu zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności dokonuje Administrator po uprzednim otrzymaniu zwrotu Produktu od Konsumenta. Zwrotu płatności dokonywany jest  za pomocą przelewu bankowego, na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku skorzystania przez niego z metody płatności za pomocą usługi SMS Premium, ze względu na fakt, że operatorzy telefonii komórkowej nie przewidują zwrotu tego rodzaju wpłat, przez co niemożliwym staje się odesłanie środków na konto abonenta sieci telefonii komórkowej przez Pośrednika płatności. Podstawa prawna: art. 38 ppkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowo, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Złożenie reklamacji wiąże się ze zwrotem wcześniej otrzymanego Produktu do Administratora, wraz z dowodem zakupu oraz opisem zaistniałego problemu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep trwa do 14 dni roboczych.
 4. Klient traci uprawnienia określone w § 6, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, nie zawiadomi Administratora o tym fakcie.

§7 Korzystanie z Usługi SMS Premium

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usługi SMS Premium w ramach Sklepu jest firma Usługi Transportowe Eugeniusz Siewiera z siedzibą w Gościęcicach 145, 57-100 Strzelin, NIP: 914-11-82-841, REGON: 022182610.
 2. Klient chcąc skorzystać z płatności za pomocą usługi SMS Premium musi być osobą pełnoletnią, uprawnioną do użytkowania telefonu komórkowego, funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 3. Usługa SMS Premium jest dostępna tylko na terenie Polski, w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej – T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
 4. Ze względu na liczne nadużycia Klientów, w związku z usługami SMS Premium, podmiot odpowiedzialny, wymieniony w § 7, pkt. 1, nałożył na tę metodę płatności obostrzenia.
 5. Obostrzenia o których mowa w § 7, pkt. 4 dotyczą łącznej kwoty wysyłanych wiadomości Premium jak i liczby numerów telefonicznych przypadających na jednego Klienta w okresu jednego miesiąca. Aktualne limity w ramach obostrzeń dostępne są na podstronie zawierającej Formularz Zamówienia w ramach usługi SMS Premium.
 6. Nie zastosowanie się do obostrzeń o których mowa w § 7, pkt. 4 będzie bezwzględnie skutkowało odstąpieniem przez Właściciela sklepu od realizacji Umowy sprzedaży, bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
 7. Aby uniknąć komplikacji związanych z funkcjonowaniem systemu Pośrednika płatności, takich jak niedostarczenie wiadomości zwrotnej SMS lub dostarczenie jej ze znacznym opóźnieniem, zaleca się aby z jednego numeru telefonicznego wysyłać maksymalnie:
  • a. 2 SMS-y w ciągu 1 minuty, na kwoty brutto: 1,23 PLN, 2,46 PLN, 6,15 PLN,   11,07 PLN.
  • b. 1 SMS w ciągu 20 minut, na kwoty brutto: 23,37 PLN, 30,75 PLN.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Właściciel sklepu. Dostęp do danych mają wyłącznie Właściciel sklepu jak i Administrator.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Właściciela sklepu za pośrednictwem Sklepu, w celach:
  • a. wykonania Umowy sprzedaży bądź innej usługi,
  • b. marketingu bezpośredniego,
  • c. obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
  • d. prowadzenia procesu odstąpienia od Umowy sprzedaży i innych procesów reklamacyjnych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia, a także pouczenia Właściciela sklepu co do ograniczeń w ich przetwarzaniu.
 5. Klient ma prawo wniesienia wszelkich skarg dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Sklepie do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych w Formularzu zamówienia danych osobowych (takich jak np. adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem sklepu.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być także Pośrednicy płatności w przypadku kiedy Klient korzysta z elektronicznych metod płatności.
 9. Akceptując Regulamin klient wstępnie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających aktualności, a także informacje handlowe, ze Sklepu. Klient jednak w dowolnym momencie może zrezygnować z subskrypcji wymienionych wyżej informacji.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności oraz dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu środków do Klienta w momencie wystąpienia silnych przesłanek wskazujących na oszustwo internetowe, na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.