§1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
Serwis – handlowo-usługowy, internetowy serwis www, działający pod adresem internetowym (domeną) www.tibia.com.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis.
Właściciel serwisu – firma Usługi Transportowe Eugeniusz Siewiera z siedzibą w Strzelinie 57-100 przy ul. Gościęcice 145, NIP: 914-11-82-841, REGON: 022182610, reprezentowana przez: Eugeniusz Siewiera.
Administrator – Paweł Siewiera Gościęcice 145, 57-100 Strzelin, Polska – osoba zarządzająca i prowadząca Serwis.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis, korzystając z usług oferowanych w Serwisie.
Usługi – Oferowane w Serwisie metody płatności, za dostępne produkty jak i inne usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, związane z działalnością Serwisu.
Dostawca usługi płatności– podmiot odpowiedzialny za koordynację przekazywania środków płatniczych, w ramach określonej metody płatności.
Produkt  – Produkty wirtualne, dotyczące gry MMORPG – Tibia, takie jak:

a. Gold Coins (wirtualne złoto, środek płatniczy w grze, wymienny na Tibia Coins)
b. Tibia Coins (wirtualna waluta płatnicza w ramach Store, wymienna na specjalne usługi w grze oraz na Gold Coins)
c. Licencja Ibot+ (program wspierający i ułatwiający grę, dostępny na okres 30 dni)

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Dokonując zakupu Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Dostawcą usługi płatności przelewem bankowym jest strona internetowa WWW.transferuj.pl, której właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
 4. Pośrednikiem w dostawie usług płatności Paysafecard oraz usług SMS Premium jest strona internetowa WWW.przelewy24.pl, której właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych.
 5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do wysłania towaru (realizacji  zamówienia) w czasie do 24 godzin od otrzymania zamówienia.
 6. Właściciel serwisu nie odpowiada za fakt niedostarczenia produktu z powodu błędnie podanych (przez klienta serwisu) danych ( jak nick postaci lub adres e-mail konta Ibot).

 

§3. Korzystanie z Usługi SMS Premium

 1. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. Osoby niepełnoletnie, by zostać Użytkownikiem Usługi, muszą posiadać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi SMS Premium, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w opublikowanych materiałach, dotyczących Usługi.
 3. Po prawidłowym wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik otrzymuje (na numer telefonu, z którego został wysłany SMS Premium), wiadomość zwrotną, która zawiera specjalny Kod Dostępu do wpisania w Serwisie.
 4. W ramach usługi SMS Premium Serwis oferuje sprzedaż produktów „Gold Coins” oraz „Tibia Coins”, opisanych w  §1 niniejszego regulaminu.
 5. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.
 7. Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów od Serwisu, za uzyskanie Kodu Dostępu.
 8. Usługa SMS Premium jest dostępna tylko na terenie Polski, w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej – T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

 

§4. Cennik usługi SMS Premium

W Serwisie obowiązują stawki za SMS podane w tabeli poniżej:

Numer konektora Koszt brutto wiadomości SMS
71624 1,23 PLN
72624 2,46 PLN
75624 6,15 PLN
79624 11,07 PLN
91974 23,37 PLN
92574 30,75 PLN

 

§5. Korzystanie z usługi płatności przelewem bankowym

 1. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca i uprawniona do korzystania z rachunku bankowego.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi wybiera odpowiednią metodę płatności na stronie serwisu.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza zostaje przekierowany na stronę dostawcy płatności gdzie wybiera bank z którego chciałby dokonać przelewu.
 4. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania wybranego banku gdzie po zalogowaniu potwierdza wysłanie przelewu.

 

§6. Korzystanie z usługi płatności Paysafecard

 1. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca i uprawniona do korzystania z konta założonego na stronie dostawcy usług Paysafecard.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi wybiera odpowiednią metodę płatności na stronie serwisu.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza zostaje przekierowany na stronę dostawcy płatności potwierdza dokonani transakcji.

 

§7. Odpowiedzialność Administratora i dostawcy usługi

 1. Dostawcy usług płatności i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a. korzystanie z Usług oferowanych w serwisie przez osoby nieuprawnione do korzystania z nich,
  b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  c. nieznajomość przez Użytkownika cen usług oraz własnych możliwości finansowych,
  d. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Dostawcy usługi płatności lub Administratora, w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  e. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
  f. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Dostawcy usługi płatności lub Administratora.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

 

§8. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego działania konkretnej usługi należy kierować do Administratora, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Treść reklamacji powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji usługi oraz inne informacje ułatwiające sprawne rozpatrzenie zgłoszenia.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Administratora: Paweł Siewiera Gościęcice 145, 57-100 Strzelin, Polska
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej konieczności.
 5. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za skorzystanie z Usługi.
 6. Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy transakcyjnej (rezygnacji z zakupu) zawartej w Serwisie ze względu na rodzaj oferowanego produktu, który ma charakter wirtualny.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia SMS w przypadku:
  a. podejrzeń (w stosunku do Użytkownika) o nie bycie prawowitym właścicielem telefonu komórkowego,
  b. podejrzeń o możliwość nieuregulowania przez użytkownika zobowiązań wobec operatora telefonii komórkowej w ramach z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  c. nie zastosowania się do zasad opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu – ograniczenia czasowe i limity, który jest zamieszczony powyżej formularza zamówień SMS.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, lub częściowego wyłączenia serwisu w celach jego ulepszenia, dodawania nowych usług, lub dokonywania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym, użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.